Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
UPIAGROW
Y-tunnus: 2812296-6

PL 279
00101 Helsinki

Puh: 0451492154

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pirjo Luokkala

PL 279
00101 Helsinki

3. Rekisterin nimi
UPIAGROW Avoin yhtiö:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.


Hyväksymisehdot

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan UPIAGROW (UPIAGROW Y-2812296-6 jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) asiantuntijapalvelujen (jälj. UPIAGROW) tarjoamien palveluiden ajanvaraukseen riippumatta siitä, miten varaus tehdään.

UPIAGROWIN asiakkaat voivat varata Palveluntarjoajan palveluita eri toimipisteisiin kuten asiakkaan kotiin, muihin tiloihin kuten yksityisiin-, julkisiin- tai yritysten tiloihin Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista ilman kilometrikorvausta. Järjestelmän käyttäminen edellyttää, että asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja sen yhteydessä vaadittavien tietojen antamista. Ennen Järjestelmässä tehtävää ajanvarausta asiakkaalla on mahdollisuus lukea nämä ehdot ja ne, niihin kulloinkin tehtävine muutoksineen tulevat osaksi Palveluntarjoajan ja ajanvarauksen tehneen asiakkaan välistä sopimusta.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Järjestelmän käyttämisen yhteydessä Palveluntarjoaja kerää netti- ja mobiilisivuilta evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla selainkäyttäytymistietoa, jota voidaan hyödyntää ja käyttää UPIAGROW yhtiön liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Evästeen tai vastaavan tekniikan avulla voidaan kerätä mm. tunnistetiedot, sähköpostiosoite, yhteystiedot, esim. osoite tai puhelinnumero.

Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Jollei toisin ole kirjallisesti sovittu, sopimus syntyy osapuolten välille, kun asiakas ja Palveluntarjoaja sopivat ajanvarauksesta. Ajan varaaminen voi tapahtua puhelimitse, sähköisesti sekä asioimalla UPIAGROW palvelutarjoajan tai asiakkaan sopimassa tapaamisosoitteessa.

Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Järjestelmässä tai muulla tavoin Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita.

Peruutus ja viivästyminen

Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa käyttämätön aika asiakkaalta, ellei varattua aikaa ole peruutettu viimeistään 24 tuntia, tai erillisellä yrityskohtaisella palvelusopimuksella sovittuna poikkeavana ajankohtana, ennen varattua ajankohtaa. UPIAGROW Palvelutarjoajalle maksettua palvelumaksua ei palauteta asiakkaalle, jos peruminen ei tapahdu viimeistään 24 tuntia ennen varattua tapaamisaikaa.

Jos asiakas saapuu myöhässä, Palveluntarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan sovittua asiakastapaamisaikaa, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa. Palveluntarjoaja pyrkii ottamaan asiakkaan vastaan sovittuna aikana ja etukäteen asiakkaan kanssa sovitussa paikassa, mutta johtuen palvelun luonteesta, kuten asiantuntijan siirtymisestä asiakkaalta toiselle saman päivän aikana, liikenteestä tai muusta ylitsepääsemättömästä syystä, sovittua aikaa ei voida taata.

Jos asiakastapaaminen peruuntuu tai myöhästyy Palvelutarjoajasta johtuvasta syystä, asiakkaalla on oikeus saada uusi tapaamisaika peruuntuneen ajan tilalle.

Ajan peruuttaminen

Varatun ajan voi peruuttaa soittamalla palvelevaan puhelimeen 0600 – 14757 tai upiagrow.fi sivustolta linkistä peruuta palveluaika.

Hinnat

UPIAGROWIN palveluiden osalta sovelletaan erikseen kulloinkin voimassa olevia hinnastoja, minkä lisäksi veloitetaan kilometrikorvaus 0,42 eur/kilometri muilta kuin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asiakkailta. Tapaamiskäynneillä erikseen tilautuista kirjallisista suunnitelmista, lausunnoista, arvioista ja muusta kirjallisesta materiaalista veloitetaan erikseen asiakkaan kanssa kirjallisesti ja etukäteen sovitun mukaisesti ja yksilöllisesti sekä tapauskohtaisesti hinnaston mukaisesti. Palvelun luonteesta johtuen kaikkia asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen kulloinkin liittyvää kirjallista materiaalia ei voi etukäteen tietää, vaan asiakkaan kanssa kirjallisen materiaalin tuottaminen, toimittaminen ja postittaminen sovitaan kirjallisesti kussakin yksittäisessä tilanteessa ja kulloinkin voimassaoleva UPIAGROW hinnasto löytyy upiagrow.fi verkkosivustolta kohdasta hinnasto.

Maksuehto

Ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita, asiakas maksaa palvelun etukäteen ajanvarauksen yhteydessä UPIAGROW verkkosivuston kautta lähetettyyn tilinumeroon vähintään 4 pankkipäivää ennen tapaamisaikaa. Jos käyntiin liittyy etukäteen varattua ja etukäteen verkossa maksettua varattua asiakasaikaa pitempi asiantuntija-aika, asiakas voi maksaa lisäajan joko käteismaksuna tai UPIAGROWIN hyväksymillä maksuvälineillä käynnin yhteydessä UPIAGROWIN noudatettavan käytännön mukaan.

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan ulkopuolella olevat asiakkaat tekevät ajanvarauksen UPIAGROW verkkosivun, sähköpostin valmentaja@upiagrow.fi tai palvelevan puhelimen 0600-14757 kautta.

 

Maksuehto ajanvarauksessa on sama eli asiakastapaamiset maksetaan etukäteen UPIAGROW Palvelutarjoajan sopimalla- ja hyväksymällä maksutavalla ennen asiakastapaamista niin, että maksutapahtuman näkyminen UPIAGROW tilillä on hyväksytty asiakastapaamisaika. Maksu tapahtuu viimeistään 4 pankkipäivää ennen asiakastapaamista.

Palveluntarjoaja on oikeutettu perimään harkintansa mukaan ennakkomaksua. Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen ajanvarausta ja varsinaista asiakaspalvelua, jos asiakas ei voi maksaa palvelua edellä kerrotulla tavalla.

Muut kuin Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan asiakasvaraukset maksetaan etukäteen UPIAGROWIN lähettämän hinnaston mukaisen asiakasmaksun ja kilometrikorvausten mukaisesti siten, että kilometrikorvaus laskutetaan asiakkaan tapaamisosoitteesta Elielinaukio 2, Helsinki – asiakastapaamispaikka – Elielinaukio 2, Helsinki, jolloin yksi (1) kilometrin matka on 0,42 euroa.

HUOMAA: UPIAGROWILLE etukäteen maksettuja kilometrikorvauksia ei palauteta, vaikka asiakas peruu viimeistään 24 tuntia ennen tapaamisaikaa sovitun tapaamisajan.

Palvelun tarjoajalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteensa, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Mikäli palvelusta joudutaan lähettämään yritysasiakkaille erikseen lasku, kirjallisesti tai sähköisesti, on Palveluntuottaja oikeutettu perimään voimassaolevan hinnastonsa mukaisen laskutuslisän. Maksuehto näille yrityksen laskuille on 7 päivää netto.

Muut kuin itse maksavat asiakkaat

Mikäli kyseessä on yritys, yhteisö, järjestö tai asiakas ei muulla perusteella maksa itse palvelua, asiakkaan on selvitettävä ja varmistettava maksujärjestely ennen ajanvarausta sujuvan palvelun varmistamiseksi.
Jos asiakkaan ilmoittama taho ei maksa palvelua, vastaa tilaaja-asiakas maksusta itse.

Verkkovarauksen vastuun rajoitus

Palveluntarjoaja päivittää ja kehittää kaikkia verkkopalveluitaan (sisältäen Järjestelmän) jatkuvasti. Palveluntarjoaja pyrkii aina tuottamaan virheetöntä ja nopeaa palvelua asiakkaille myös verkossa. Emme kuitenkaan voi taata verkkopalveluiden täydellistä virheettömyyttä tai saatavuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu palveluntarjoajan Järjestelmän tai muiden verkkopalveluiden käyttämisestä.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa verkkopalveluiden mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen, verkkopalveluiden päivitysten tai uusien kehitysversioiden julkaisun tai
muiden vastaavien syiden vuoksi eikä vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat johtua verkossa tapahtuvan ajanvarauksen tai ajan peruuttamisen toiminnasta tai toimimattomuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkopalveluiden käyttäjien omien tietoliikenneyhteyksien toiminnasta eikä palveluntarjoajan henkilökunta anna tietoliikenneyhteyksien toimintaa tai asennusta koskevaa neuvontaa.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Palveluntarjoajasta riippumattomiksi syiksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sota tai asiantuntijan sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota palveluntarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Näihin yleisiin varausehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Varausehtoihin liittyvät mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa.